OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku oświadczają, że placówka nie inicjowała w żaden sposób wydarzeń, które miały miejsce w Wielki Piątek na Rynku w Pruchniku. 19 kwietnia 2019 r. - to dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Uczniowie w tym dniu pozostawali pod opieką rodziców.

W przeszłości rzeczywiście odbywał się w Pruchniku tzw. „sąd nad Judaszem”, jednak od wielu lat ten zwyczaj był zaniechany z kilku powodów, m.in., z tego powodu, gdyż był postrzegany z zewnątrz jako przejaw antysemityzmu.

My – nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku – wyrażamy głęboki żal i smutek zwłaszcza z tego powodu, że wśród uczestników owego zdarzenia byli także nasi uczniowie wraz z rodzicami. Jesteśmy oburzeni zachowaniem niektórych uczestników demonstracji. Wyrażamy dezaprobatę wobec tego typu zachowań, jakim były okrzyki skierowane przeciwko Żydom, połączone z  ciosami zadawanymi kukle kijem. Ten archaiczny i anarchiczny zwyczaj był szczególnie niewłaściwy, biorąc pod uwagę historię miejsca, w którym się znajdujemy - dawnego małego galicyjskiego miasteczka, w którym zgodnie żyli przedstawiciele różnych kultur, religii i narodowości. Miasteczka, w którym w pobliżu kościoła była i cerkiew i synagoga.

Wyrażamy głębokie ubolewanie, iż cała zgodna wielowiekowa egzystencja została zapomniana przez nieodpowiedzialne zachowanie niewielkiej grupy ludzi. Warto zauważyć, że to wydarzenie odbyło się samowolnie. Niewielka grupa organizatorów bez zgody tutejszych organów władzy dopuściła się tego haniebnego czynu. Samo zorganizowanie tego wydarzenia było dla nas smutnym zaskoczeniem. Niemniej jednak szkoła, a także inne instytucje publiczne nie mogą odpowiadać za nieodpowiedzialny czyn niewielkiej grupy osób. Jako placówka oświatowa codziennie w swojej pracy wychowawczej i edukacyjnej podejmujemy wiele działań w celu krzewienia idei tolerancji wobec różnych narodów, kultur czy religii. Służy temu m.in. realizacja Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, w którym wzorujemy się na słowach św. Jana Pawła II,  iż  „Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne, wyczulać na dobro, uczciwość i szlachetność”. Właśnie w takim duchu wychowujemy naszych uczniów,  przyjmując za podstawę chrześcijański system wartości oraz uniwersalne zasady etyki.

Kształcenie i wychowanie w naszej szkole służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata oraz zapobieganiu wszelkim przejawom dyskryminacji. Szkoła czerpie inspirację z działalności ofiarnego wychowawcy i opiekuna dzieci i młodzieży –Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, absolwenta pruchnickiej szkoły i stwarza każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.

Zapewniamy, że czynimy wszelkie starania, aby do tego typu zdarzeń nie dochodziło. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie tylko my kształtujemy postawy współczesnych młodych ludzi. Na ich zachowania mają również wpływ: media, kultura masowa i nieograniczony dostęp do różnego rodzaju niewłaściwych treści. Nie zawsze, niestety, jesteśmy w stanie zapobiec zachowaniom problemowym.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. – pierwszego dnia nauki po wiosennej przerwie świątecznej – zorganizowaliśmy spotkania uczniów kl. I – IV i V – VIII z dyrektorem  i wicedyrektorem szkoły, podczas których wyraziliśmy dezaprobatę dla wydarzeń z Wielkiego Piątku, smutek i żal, że nasi uczniowie wzięli w nich udział oraz przypomnieliśmy o zasadach tolerancji i poszanowania drugiego człowieka. W najbliższych dniach ten temat będzie ponownie poruszony przez wychowawców i nauczycieli na zajęciach z dziećmi.

Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie stale się rozwijali zarówno emocjonalnie jak i intelektualnie, a przy tym byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni. Chcemy, aby w środowisku, w którym  żyjemy panowało poczucie przynależności do społeczności połączone z szacunkiem wobec innych kultur i wyznań.