LOP

Szkolne Kolo LOP umożliwia prowadzenie działalności od wśród dzieci. Stanowi dobrą formę pracy pozalekcyjnej. Umożliwia realizację celów organizacji, pełniąc jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze. W poznawaniu zagadnień ochrony środowiska wskazana jest samodzielna praca ucznia przez przeprowadzenia obserwacji eksperymenty, pomiary, prace społeczno-użyteczne w najbliższym otoczeniu. Uczestnictwo w zajęciach koła uczy dokładności i rzetelności działań oraz odpowiedzialności za ochronę środowiska. 

Uczeń zdobywa podstawowe wiadomości dotyczące:

-pojęć ekologicznych

-zagrożeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy

-form ochrony przyrody

-ekologicznego stylu życia

-postrzeganie związku między stanem środowiska a zdrowiem człowieka

-propagowanie zdrowego stylu życia