Teatr Kamishibai

W dniu 27.04.2018r. do Świetlicy Szkolnej przyjechała Pani Dorota Grząba reprezentująca Bibliotekę Pedagogiczną w Jarosławiu. Zapoznała nas z Teatrem Kamishibai. Była to nowość dla wielu z nas, dlatego z zaciekawieniem wszyscy słuchali. Pani przedstawiła nam „Calineczkę” a następnie rozmawiała z dziećmi o przyjaźni. Zakończeniem zajęć była wspólna zabawa. Dzieci była zadowolone, że poznały nową metodę kamishiba. Bardzo dziękujemy Pani Dorocie i zapraszamy w następnym roku.

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

 KOTY, KOTECZKI, KICIUSIE - one również są przyjaciółmi człowieka i to dla nich został zorganizowany ten dzień. Obchodzony jest w Polsce 17 lutego każdego roku. W naszej świetlicy szkolnej świętowaliśmy ten dzień 19 lutego - w poniedziałek. „Dzień kota” to nie tylko oddanie „hołdu” naszym ulubieńcom ale także uwrażliwienie ludzi na bezdomne, głodujące zwierzęta. Dzieci ze świetlicy szkolnej oglądały prezentacje pt. „Rasy kotów” oraz „Koty domowe”. Odbyła się krótka pogadanka. Uczniowie poznali przesądy oraz powiedzonka związane z naszymi bohaterami. Uczestnicy pochwalili się, jakie znają bajki z kotami w rolach głównych, pooglądali bajkę pt. „Kot Prot”. Na zakończenie dzieci wykonały z papierowych talerzyków prace plastyczną pt. „Kot”. W czasie całego dnia towarzyszyły im piosenki o tematyce naszych ulubieńców. Mamy nadzieję, że za rok „Koty” również doczekają się swojego święta w naszej świetlicy.

MIAŁ, MIAŁ… :)

Międzynarodowy dzień kropki

W dniu 15.09.2017 po raz pierwszy w świetlicy szkolnej obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Motywem przewodnim jest „kropka”. Dzień wcześniej uczniowie zostali poinformowani o organizacji takiego dnia i zachęceni do założenia na siebie elementów garderoby w kropki. Są to działanie, w których dzieci mogą odkrywać swoje talenty oraz znaleźć swoje mocne strony. Uczniowie poznali historię święta, poprzez obejrzenie filmu animowanego na podstawie książki autora Petera Reynoldsa „The Dot”, w której główną bohaterką była mała dziewczynka o imieniu Vashti. Dzięki swojej nauczycielce z plastyki i małej kropce, którą narysowała na kartce uwierzyła w swoje możliwość.

Była to okazja, aby porozmawiać z dziećmi o wartościach, empatii, wiary w siebie i uświadomić im co jest dla nich najważniejsze w życiu. Ponadto dzieci miały okazje tworzyć kropkowe prace plastyczne. Ten dzień wywołał u dzieci wiele radości i uśmiechu, pozwolił uczniom zrozumieć, że każdy ma talent, tylko musi uwierzyć w swoje możliwości.

Światowy dzień drzewa

„Drzewa są po prostu piękne, potrzebują tak niewiele, bo słońca, deszczu… a od nas szacunku” – takim cytatem zaczęliśmy w świetlicy szkolnej Światowy Dzień Drzewa, który obchodziliśmy 10 października 2017r. Na początku uczniowie podzielili się swoją wiedzą na temat drzew (podziału, jakie funkcję pełnią w środowisku, rodzajów, zmiany w wyglądzie w poszczególnych porach roku, budowy, warstwy lasu). Wiedza uczniów okazała się na wysokim poziomie. Bardzo ważna była również pogadanka na temat „Dlaczego należy dbać o drzewa?”. Później odgadywaliśmy z jakiego drzewa są liście przyniesione przez dzieci. Na końcu każdy indywidualnie wykonał pracę przestrzenną „Drzewo jesienią”. A najbardziej wytrwali zrobili duże drzewo z liśćmi na dużym arkuszu szarego papieru. Dzieci były bardzo zaangażowane. Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości pozostaną im na długo.

Organizacja świetlicy szkolnej

Świetlica prosi o uwagę...

Świetlica jest bardzo ważnym miejscem pobytu ucznia w szkole. Coraz więcej dzieci i coraz dłużej przebywa w świetlicach szkolnych, dlatego ważne jest, aby świetlice były nie tylko miejscem bezpiecznym, ale równie miejscem gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas. 

Świetlica w świetle założeń nowej Podstawy Programowej to:

 • miejsce przeznaczone do spędzania czasu wolnego,
 • miejsce wychowania pozalekcyjnego.

Zadania świetlicy

 • Zapewnienie uczniom opieki w godzinach pracy ich rodziców lub nie posiadającym w domu rodzinnym właściwych warunków do nauki 
  i spędzania czasu wolnego.
 • Organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej. Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych.
 • Przygotowywanie do właściwego spędzania wolnego czasu; wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
 • Organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku

Cele pracy świetlicy

-         zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach;

-         zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce;

-         zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej;

-         rozwijanie zainteresowań

 

Funkcje świetlicy
 • Opiekuńcza – zapewnienie opieki uczniom;
 • Wychowawcza – kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.
 • Profilaktyczna – aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień 
  i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, którzy często opuszczają lekcje, są odrzucani przez grupę rówieśniczą, wykazujących zachowania agresywne oraz wykazujących zachowanie uznawane społecznie za nieakceptowane;
 • Edukacyjna – rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu

PODSTAWA PRAWNA:

Nowa Podstawa Programowa podkreśla rolę świetlicy szkolnej w organizowaniu rekreacji, wypoczynku i zabaw ruchowych.

4 czerwca 2014 r. weszły wraz ze zmianami w ustawie o systemie oświaty przepisy, dotyczące zasad funkcjonowania świetlic szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 642). Zmiany te określiły zasady działania świetlic w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w szkołach specjalnych.

Art. 67 ust. 3 ww. ustawy wprowadza obowiązek zapewnienia zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy:

 • pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych;
 • oczekują na odebranie przez rodziców;
 • oczekują na dowóz organizowany przez gminę;
 • korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww. okoliczności.

 Należy pamiętać, że opieką świetlicową można także objąć uczniów, którzy:

 • nie uczęszczają na zajęcia religii i etyki;
 • nie uczestniczą z powodu zwolnienia w zajęciach wychowania fizycznego.

 Art. 67 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż na zajęciach świetlicowych nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela, a w przypadku szkół specjalnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół:

Art. 67 ust. 5 ww. ustawy wskazuje, że zajęcia muszą być organizowane zgodnie 
z potrzebami edukacyjnymi oraz rozwojowymi dzieci i młodzieży, a także ich możliwościami.

Zajęcia te powinny kłaść szczególny naciska na:

 1. rozwijanie zainteresowań uczniów;
 2. prawidłowy rozwój fizyczny;
 3. odrabianie lekcji.

W świetlicy szkolnej

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności lecz wyzwalajmy aktywność

Nie każmy myśleć, lecz stwórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

 

Nasza świetlica

W naszej świetlicy wesoło jest  i gwarnie,

więc gromada dzieciaków chętnie się tu garnie.

Można lekcje odrobić, zjeść drugie śniadanie,

gdy masz problem pomogą Ci przemiłe panie.

Poznasz miłych kolegów, gier, zabaw tysiące.

Nawet, gdy dzień jest  pochmurny - tutaj świeci słońce

Serdecznie zapraszamy do  naszego grona

KOLOROWA ŚWIETLICA KAŻDEGO PRZEKONA

Zadania rodziców wychowanków świetlicy

 1. Rodzice/prawni opiekunowie,  zobowiązani są wypełnić  Kartę zgłoszenia dziecka na świetlicę.
 2. Czas korzystania dziecka ze świetlicy oraz formę i godzinę powrotu do domu rodzice określają w karcie zgłoszenia.
 3. Każda zmiana formy czy godziny powrotu dziecka do domu, wymaga zmiany 
  w karcie zgłoszenia.
 4. Rodzice zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania wychowawców świetlicy  w przypadku zmiany danych zawartych w karcie.
 5. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy rodzice lub osoby upoważnione, których  dane wpisane są do karty zgłoszenia.
 6. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane ze świetlicy przez osobę, której rodzic nie wpisał w kartę, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców ucznia.
 7. Każda nowa decyzja rodziców musi być przekazana do świetlicy 
  w formie pisemnej.
 8. Rodzice zobowiązani są zgłosić odebranie dziecka wychowawcy świetlicy.
 9. Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko ze świetlicy do godz. 15.30.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się z organizacją pracy świetlicy szkolnej.

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

 1. Dowolne gry i zabawy ,  zabawy ruchowe,  zabawy relaksacyjne, rozmowy 
  z dziećmi, pomoc w przygotowaniu do lekcji;
 2. Czytanie lektur i czasopism dziecięcych, oglądanie bajek i filmów dla dzieci, pomoc przy odrabianiu lekcji, zabawy tematyczne, rozrywki umysłowe;
 3. Spożywanie posiłku, odpoczynek poobiedni, zabawy towarzyskie;
 4. Czas cichej pracy, odrabianie lekcji;
 5. Zajęcia tematyczne  w grupach - zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne,  zajęcia muzyczne;
 6. Gry i zabawy towarzyskie 

Regulamin świetlicy do wiadomości Rodziców.

 1. Świetlica czynna jest w godzinach pracy szkoły.
 2. Dzieci przebywają w świetlicy pod opieką wychowawców zgodnie 
  z harmonogramem pracy świetlicy.
 3. Rodzice zobowiązani są wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 4. W karcie zgłoszenia do świetlicy powinny być zawarte następujące informacje:

- czas pobytu dziecka

- osoby odbierające dziecko do domu.

 1. Rodzice zobowiązani są pisemnie poinformować wychowawcę o zmianach czasu pobytu dziecka w świetlicy.
 2. Dziecko zobowiązane jest:

- zgłaszać wychowawcy każdorazowe wyjście ze świetlicy

- uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez wychowawcę

- szanować i dbać o  powierzony mu sprzęt i mienie świetlicy

- odnosić się kulturalnie i życzliwie w stosunku do innych dzieci i wychowawców.

 1. Wychowawcy zobowiązani są zapoznać uczniów z przepisami BHP
 2. Dzieciom zabrania się samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych.
 3. Wychowawca może w razie potrzeby wyznaczyć dyżurnych do pomocy przy  utrzymaniu porządku.
 4. Wychowawca winien rozwiązywać wszelkie nieporozumienia zaistniałe między dziećmi, włącznie ze zgłoszeniem problemów dyrekcji szkoły.                                                  

Przygotowała:

Krystyna Bogdanowicz