RAZEM NA ŚWIĘTA

Zawsze te prześliczne święta duszę odradzają,

Struny czułe, romantyczne w sercach poruszają.

I wzruszają, godzą, łączą szopką, kolędami.

Pozostaną, gdy się skończą, cudownymi snami.

Kończy się okres Bożego Narodzenia – najlepszy i najprzyjemniejszy czas, w którym mogliśmy sprawić przyjemność bliskim naszą obecnością, dobrym słowem, obdarować kogoś upominkiem lub zwykłym uśmiechem, czas pełen serdeczności i wzajemnej życzliwości. Dla wielu naszych uczniów był to czas wytężonej, ale niezwykle przyjemnej pracy na rzecz innych. Od początku grudnia prowadziliśmy w naszej szkole różne akcje charytatywne, w które włączali się uczniowie poszczególnych klas, podopieczni świetlicy szkolnej, członkowie Szkolnego Koła Misyjnego, grupy teatralnej oraz zespołu wokalnego. Przeprowadziliśmy akcję mikołajkową dla dzieci potrzebujących. 5 stycznia nasz zespół wokalny uświetnił swoim występem spotkanie dla samotnych. 13 stycznia nasi uczniowie jako kolędnicy misyjni włączyli się do akcji Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Odwiedzali mieszkańców Pruchnika z kolędą. Zebrane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na pomoc dla najmłodszych mieszkańców Rwandy i Burundi. Natomiast 25 stycznia 2019 r. grupa teatralna pod opieką Pani Agnieszki Olejarz, Pani Lucyny Potyrały, Pani Anzheli Stetsiv oraz Pani Marty Bar-Jarosz, zaprezentowała przedstawienie pt. „Wigilijna opowieść” podopiecznym Domu „Senior – Wigor”. Po spektaklu widzowie mogli także usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego prowadzonego przez Panią Alinę Szykułę.

Życzymy sobie i  wszystkim, którzy nas wspierają, aby ten czas wzajemnej życzliwości, zrozumienia, serdeczności nie minął wraz ze świętami.

Wolontariat

Podstawową formą działania wolontariatu uczniowskiego jest Zespół do spraw wolontariatu, działający przy SU, którego zadaniem jest koordynowanie działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.  Zespół współdziała z dyrektorem szkoły na podstawie porozumienia. Zadania wolontariackie wynikające z działalności Samorządu Uczniowskiego muszą zostać wpisane w program działań samorządu.

Nasz kodeks

 • Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę osobą, na której można polegać.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

Zespół do spraw wolontariatu

 

„Nie trzeba być bogatym,

aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi:

 można mu podarować odrobinę czasu i uwagi”.

 

Wolontariat jest definiowany przez „Centrum Wolontariatu” jako świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów- wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno –wychowawczy.

 

CELE WOLONTARIATU:

1.Stwarzanie młodzieży możliwości odnajdywania swojego miejsca i roli w świecie.

2.Zapoznanie gimnazjalistów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

3.Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji i realizacji zamierzeń.

4.Nabywanie pod wpływem działania społecznego cech charakteru, takich jak:

-cierpliwość,

-otwartość na ludzi,

-skupienie na drugim człowieku,

-gotowość podejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka.

 1. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu,

opowiadanie się za określonymi wartościami.

 1. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

7.Chęć robienia czegoś dobrego, pożytecznego,

8.Nawiązanie nowych znajomości,

9.Bycie potrzebnym,

10.Zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych.

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego
 4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika
 5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą
 6. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
 7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

 

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
  • zasada troski o los słabszych
  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

 

CECHY WOLONTARIUSZA

 • dużo optymizmu i chęć do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • odwaga, empatia i otwartość
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • kultura osobista

 

SYSTEM REKRUTACJI

1.Gazetka szkolna zachęcająca młodzież do włączenia się w prace wolontariatu.

2.Informacja na temat działalności wolontariatu znajdująca się na stronie internetowej

naszej szkoły.

3.Lekcje katechezy, wychowawcze poświęcone idei wolontariatu i miłości bliźniego.

4.Zachęcanie do działalności wolontariackiej podczas rozmów prowadzonych
z uczniami.

PLANOWANE EFEKTY

1.Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

2.Wzrost wiadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.

3.Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.

 1. Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.
 2. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.
 3. Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.

 

 

OBSZARY DZIAŁANIA

Pomagamy naszym przyjaciołom:

 • Pogotowie lekcyjne. Pomoc uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce.
 • Akcja pomagamy koleżankom i kolegom. Zbiórka przyborów szkolnych.
 • Organizowanie gier i zabaw dla najmłodszych.
 • Pomoc przy dyżurach nauczycielskich.
 • Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły: SK PCK, SK „Caritas”, Koło Misyjne.

 

Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kodeksem Wolontariusza, gdzie wolontariusz może nieść pomoc:

 • Akcja zbierania kocyków i karmy dla zwierząt.
 • Góra grosza.
 • Zbiórka nakrętek.
 • Akcje charytatywne.

ORAZ INNE DZIAŁANIA WOLONTARIUSZY W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO

Warsztaty na następujące tematy

 • Co to jest wolontariat i na czym on polega?
 • Omówienie Kodeksu Wolontariusza.
 • Komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna.
 • Szkolenie z zasad pierwszej pomocy.

SPOSOBY EWALUACJI

 • Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.
 • Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.
 • Zdjęcia z imprez.
 • Informacje na stronie internetowej szkoły.
 • Artykuły w prasie lokalnej

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do zeszytu uwag.
 • Dyplom uznania Honorowy Wolontariusz.
 • Pochwała Dyrektora Szkoły.
 • Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 • Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

OPIEKUNOWIE

 • Pani Edyta Kochanowicz
 • Pani Halina Stańko